Raporty okresowe

2022-03-18

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect”.