EBI

2022-11-09

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.


2022-08-10

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asmodev SA

2022-06-30

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 30 czerwca 2022 r. (dalej: ZWZ).

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.


2022-06-04

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asmodev SA wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022. Zgodnie z harmonogramem:
– raport roczny za rok 2021 zostanie opublikowany 18 marca 2022 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.,
– raport kwartalny za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 10 sierpnia 2022 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 9 listopada 2022 r.

Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do 21 marca 2022 r.), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.


2022-05-11

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.


2022-03-18

Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021.


2022-02-07

Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.


2022-01-31

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022. Zgodnie z harmonogramem:
– raport roczny za rok 2021 zostanie opublikowany 18 marca 2022 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.,
– raport kwartalny za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 10 sierpnia 2022 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 9 listopada 2022 r.

Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do 21 marca 2022 r.), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.