Wyszczególnienie20182019
Przychody netto ze sprzedaży produktów100,00180 400,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)235 277,56719 337,70
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi235 377,56899 737,70