RB ESPI 1/2022 2021-02-01

Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej gry Human Farm

W nawiązaniu do treści pkt. 4.5 Dokumentu Informacyjnego Emitenta z 2 listopada 2021 r. Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż 1 lutego 2022 r. powziął decyzję o informacji o zawarciu aneksu do umowy dotyczącej produkcji i wydania gry Human Farm (dalej jako: Gra) podpisanej z Gaming Factory SA z siedzibą w Warszawie 23 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ww. aneksem jednorazowe wynagrodzenie Emitenta za wykonanie pełnej wersji Gry na PC i przeniesienia do niej autorskich praw majątkowych zwiększyło się o 135 tys. zł, tj. do kwoty 435 tys. zł. Oprócz tego Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży Gry.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 9/2021 2021-12-06

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż
6 grudnia 2021 r. otrzymał od Pana Mateusza Adamkiewicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse
Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.