Wyszczególnienie201920202021
Przychody ze sprzedaży produktów180 400,0051 891,81233 661,11
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)719 337,70229 998,79277 327,15
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi899 737,70281 890,60510 988,26