Wyszczególnienie20192020I-IIIQ 2020I-IIIQ 2021
Przychody netto ze sprzedaży899.737,70281.890,60230.653,04324.406,23
Zysk ze sprzedaży51.097,99-103.835,00-46.058,55-55.541,99
Amortyzacja0,00239,800,003.634,24
Zysk z działalności operacyjnej48.369,86-107.364,15-48.490,58-59.508,78
Zysk netto45.869,35-107.850,35-48.976,78-59.618,03
Aktywa trwałe0,004.556,140,0050.434,91
Aktywa obrotowe2.040.698,121.923.761,671.991.385,931.828.491,73
Zapasy954.615,261.184.614,051.133.684,241.314.601,14
Należności krótkoterminowe17.497,5013.116,0239.430,9813.228,35
Środki pieniężne1.058.585,36627.488,39718.495,56400.126,75
Kapitał własny2.032.335,771.924.485,421.983.358,991.864.867,39
Zobowiązania i rezerwy8.362,353.832,398.026,9414.059,25
Zobowiązania krótkoterminowe8.362,353.832,398.026,9414.059,25
Suma bilansowa2.040.698,121.928.317,811.991.385,931.878.926,64