Wyniki finansowe

Wyszczególnienie201920202021
Przychody netto ze sprzedaży899 737,70281 890,60510 988,26
Zysk ze sprzedaży51 097,99-103 835,00-221 783,37
Amortyzacja
EBIT48 369,86-107 364,15-226 497,40
Zysk netto45 869,35-107 850,35-226 673,46
Aktywa trwałe04 556,1419 611,75
Aktywa obrotowe2 040 698,121 923 761,671 730 442,36
Zapasy954 615,261 184 614,051 468 843,72
Należności krótkoterminowe17 497,5013 116,0213 249,24
Środki pieniężne1 058 585,36627 488,39247 840,34
Kapitał własny2 032 335,771 924 485,421 697 811,96
Zobowiązania i rezerwy8 362,353 832,3952 242,15
Zobowiązania krótkoterminowe8 362,353 832,3952 242,15
Suma bilansowa2 040 698,121 928 317,811 750 054,11