Struktura akcjonariatu

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosówUdział
w kapitale zakładowym
Udział
w ogólnej liczbie głosów
Michał Jodłowiec1 200 0001 200 00027,27%27,27%
Gaming Factory SA1 003 0891 003 08922,80%22,80%
Kajetan Wojnicz377 500377 5008,58%8,58%
Pozostali*1 819 4111 819 41141,35%41,35%
Suma4 400 0004 400 000100,00%100,00%
*w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO