Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w okresie 2018-2020 oraz I-IIIQ 2021 r. (w zł)

Wyszczególnienie201820192020I-IIIQ 2021I-IIIQ 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów100,00180 400,0051 891,81194 419,1451 584,06
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)235 277,56719 337,70229 998,79129 987,09179 068,98
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi235 377,56899 737,70281 890,60324 406,23230 653,04