Struktura przychodów

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2020-2022 (w zł) jest następująca:

Wyszczególnienie202020212022
Przychody ze sprzedaży produktów51 891,81233 661,11449 046,88
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)229 998,79277 327,15-43 912,01
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi281 890,60510 988,26420 861,20

Źródło: Emitent