EBI

2023-09-19

Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż 19 września 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Michała Jodłowca do składu Zarządu Spółki nowej kadencji, któremu powierzona została funkcja Prezesa Zarządu.

W załączeniu do niniejszego komunikatu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje aktualny formularz osobowy Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


2023-08-09

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


2023-06-29

Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało cały dotychczasowych skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

 Mateusz Adamkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej,
 Marcin Kostrzewa – Członek Rady Nadzorczej,
 Mirosław Franelak – Członek Rady Nadzorczej,
 Marcin Przymus – Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego komunikatu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje formularze osobowe ww. Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.


2023-06-29

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asmodev SA

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 29 czerwca 2023 r. (dalej: ZWZ).

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


2023-06-02

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asmodev SA wraz z projektami uchwał

Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 9:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz, przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Warszawie.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta za 2022 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) – 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


2023-05-22

Raport okresowy EBI 5/2023

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


2023-05-09

Raport okresowy EBI 4/2023

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


2023-02-10

Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za IV kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


2023-01-26

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023. Zgodnie z harmonogramem:
– raport okresowy za IV kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 10 lutego 2023 r.,
– raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 9 maja 2023 r.,
– raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany 22 maja 2023 r.,
– raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 9 sierpnia 2023 r.,
– raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 9 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


2023-01-26

Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.


2022-11-09

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.


2022-08-10

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asmodev SA

2022-06-30

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 30 czerwca 2022 r. (dalej: ZWZ).

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.


2022-06-04

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asmodev SA wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022. Zgodnie z harmonogramem:
– raport roczny za rok 2021 zostanie opublikowany 18 marca 2022 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.,
– raport kwartalny za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 10 sierpnia 2022 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 9 listopada 2022 r.

Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do 21 marca 2022 r.), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.


2022-05-11

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.


2022-03-18

Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021.


2022-02-07

Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.


2022-01-31

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022. Zgodnie z harmonogramem:
– raport roczny za rok 2021 zostanie opublikowany 18 marca 2022 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.,
– raport kwartalny za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 10 sierpnia 2022 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 9 listopada 2022 r.

Emitent zdecydował się przekazać raport roczny w terminie do 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego (tj. do 21 marca 2022 r.), a zatem jest zwolniony z obowiązku przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.