ESPI

RB ESPI 2/2024 2024-06-07

Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu
bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ), niniejszym informuje, iż w dniu 6
czerwca 2024 r., na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, do Spółki wpłynęło żądanie
umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad ZWZ w zakresie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży
przedsiębiorstwa Spółki.
W związku z powyższym rozszerzony porządek obrad ZWZ jest następujący:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok
obrotowy 2023,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2023,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2023,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2023,
g. sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki,
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie Zgromadzenia.
Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz przekazał projekt uchwały oraz
dokument poświadczający posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W załączeniu do niniejszego komunikatu, w związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta
przekazuje zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany wzór pełnomocnictwa.


RB ESPI 3/2023 2023-07-05

RB ESPI 4/2023 2023-09-19

Ustalenie daty premiery wersji demonstracyjnej gry pt. Booze Masters: Freezing Moonshine

Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka, Emitent_ informuje o ustaleniu daty premiery wersji demonstracyjnej gry pt. Booze Masters: Freezing Moonshine w wersji na PC na dzień 9 października 2023 r.

Emitent jest producentem niniejszego tytułu, a jego wydawcą jest Gaming Facory S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 3/2023 2023-07-05

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.

Zarząd Asmodev S.A. _dalej: Spółka_ przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.


RB ESPI 2/2023 2023-06-02

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asmodev S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka, Emitent_, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 9:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz, przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Warszawie

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta za 2022 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_ – 3_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.


RB ESPI 1/2023 2023-03-17

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd Asmodev SA z siedzibą w Warszawie dalej: Spółka, Emitent informuje, iż 17 marca 2023 r . podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, który wiąże się z utratą wartości aktywów Emitenta.

Odpis aktualizacyjny obejmuje projekty z początkowego okresu istnienia Spółki, dla których budżety zostały przeszacowane i niewspółmierne do potencjalnych przychodów ze sprzedaży, a na które obecny Zarząd Spółki nie miał wpływu. Odpisy dotyczą dwóch projektów, tj. „Infernal Radiation” kwota odpisu wyniosła 90.619,92 zł oraz „Ultimate Summer” kwota odpisu wyniosła 226.520,11 zł. Całkowita wartość odpisu, tj. 317.140,03 zł, zostanie ujęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”, a tym samym wpłynie na wysokość wykazanego wyniku finansowego oraz wartości zapasów. Niniejszy odpis jest operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani stan gotówki. Dokonanie przedmiotowego odpisu nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki.

Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ujawnienia ww. odpisu przedstawione zostaną zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości w raporcie rocznym za rok obrotowy 2022, którego publikacja przypada na 22 maja 2023 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 6/2022 2022-10-10

Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gr pt. Priest Simulator

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz raportu ESPI nr 5/2022 z dnia 3 października 2022 r., Zarząd Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości popremierowy komunikat dotyczący sprzedaży gry komputerowej Spółki pt. Priest Simulator na PC (dalej: Gra), która miała premierę w formule Early Access na platformie sprzedażowej Steam (dalej: Steam) 6 października 2022 r.

Cena Gry wynosi 71,99 zł. Emitent pełni rolę twórcy oraz właściciela praw majątkowych do Gry. Wydawcą Gry jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu całościowe koszty Gry nie zostały zwrócone, niemniej Spółka kontynuuje prace nad udoskonaleniem Gry oraz wprowadza implementację poprawek do pełnej wersji Gry, której data premiery planowana jest w pierwszym kwartale 2023 r.

Raporty sprzedażowe Emitenta są przedstawiane w ilościach brutto. Zgodnie z polityką platformy STEAM kupujący mogą w ciągu 14 dni odstąpić od zakupu Gry.

Spółka prezentuje następujące dane (według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu):
a) sprzedaż Gry: ok. 3 tys. szt.;
b) ocena graczy Steam: 97% (oparta na 118 recenzjach);
c) liczba zwrotów Gry: 7,8% (230 szt.).

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 5/2022 2021-10-03

Uzupełnienie raportu ESPI nr 3/2022 w sprawie ogłoszenia premiery gry pt. Priest Simulator

Zarząd Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., informuje, iż cena gry pt. Priest Simulator (dalej: Gra), która premierę w formule Early Access na platformie sprzedażowej Steam będzie miała 6 października 2022 r., została określona na poziomie 71,99 zł. W pierwszym tygodniu sprzedaży Gry będzie obowiązywała zniżka w wysokości 15%.

Gra we wskazanej formule dostępna będzie przez kilka miesięcy. Emitent pełni rolę producenta oraz właściciela praw majątkowych do Gry. Wydawcą Gry jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 4/2022 2021-07-05

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Asmodev SA (dalej: Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.


RB ESPI 3/2022 2021-06-30

Ogłoszenie premiery gry pt. Priest Simulator

Zarząd Spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje o ustaleniu daty premiery gry pt. Priest Simulator w wersji na PC (dalej: Gra) w formule Early Access na platformie sprzedażowej Steam na 6 października 2022 r.

Cena jednostkowa Gry zostanie ujawniona w dniu premiery. Gra we wskazanej formule dostępna będzie przez kilka miesięcy.

Emitent pełni rolę producenta oraz właściciela praw majątkowych do Gry. Wydawcą Gry jest Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 2/2022 2021-06-04

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asmodev S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-057 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz klauzula RODO.


RB ESPI 1/2022 2021-02-01

Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej gry Human Farm

W nawiązaniu do treści pkt. 4.5 Dokumentu Informacyjnego Emitenta z 2 listopada 2021 r. Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż 1 lutego 2022 r. powziął decyzję o informacji o zawarciu aneksu do umowy dotyczącej produkcji i wydania gry Human Farm (dalej jako: Gra) podpisanej z Gaming Factory SA z siedzibą w Warszawie 23 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ww. aneksem jednorazowe wynagrodzenie Emitenta za wykonanie pełnej wersji Gry na PC i przeniesienia do niej autorskich praw majątkowych zwiększyło się o 135 tys. zł, tj. do kwoty 435 tys. zł. Oprócz tego Spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży Gry.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


RB ESPI 9/2021 2021-12-06

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Zarząd spółki Asmodev SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż
6 grudnia 2021 r. otrzymał od Pana Mateusza Adamkiewicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse
Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.