Wyniki finansowe

Wyszczególnienie 2018 2019 Przychody netto ze sprzedaży 235.377,56 899.737,70 Zysk ze sprzedaży -26.626,57 51.097,99       Amortyzacja 0,00 0,00 EBIT -26.627,26 48.369,86 Zysk netto -26.627,26 45.869,35       Aktywa trwałe 0,00 0,00 Aktywa obrotowe 983.630,42 2.040.698,12 Zapasy 235.277,56 954.615,26 Należności krótkoterminowe 10.248,41 17.497,50 Środki pieniężne 738.104,45 1.058.585,36       Kapitał własny 976.017,42 … Czytaj dalej Wyniki finansowe