Wyszczególnienie20182019
Przychody netto ze sprzedaży235.377,56899.737,70
Zysk ze sprzedaży-26.626,5751.097,99
   
Amortyzacja0,000,00
EBIT-26.627,2648.369,86
Zysk netto-26.627,2645.869,35
   
Aktywa trwałe0,000,00
Aktywa obrotowe983.630,422.040.698,12
Zapasy235.277,56954.615,26
Należności krótkoterminowe10.248,4117.497,50
Środki pieniężne738.104,451.058.585,36
   
Kapitał własny976.017,422.032.335,77
Zobowiązania i rezerwy7.613,008.362,35
Zobowiązania krótkoterminowe7.613,008.362,35
Suma bilansowa963.630,422.040.698,12