Zarząd ASMODEV SA z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Plac Bankowy, nr 2, KRS nr 724362 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Plac Bankowy, nr 2, Warszawa), w dniach roboczych (pon.-pt.) w godzinach 9:00-15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.